اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۷۳۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۴۷۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۲۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۰۸۸۰۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ،روبروی پارک شهر ، کوچه صوراسرافیل ، پاساژ کلباسی ،پلاک1/2

بازرگانی پترو صنعت آژند

تلفن

  • ۳۳۱۱۷۳۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۶۱۴۷۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۳۴۹۲۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۸۴۰۸۸۰۷ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان خیام شمالی ،روبروی پارک شهر ، کوچه صوراسرافیل ، پاساژ کلباسی ،پلاک1/2